Dret de Família

En l’àmbit del dret de família tractem els següents  temes, sempre d’una manera personalitzada i amb empatia amb el client donat  que són temes  molt personals i molt complexes:

Contract

Separacions i divorcis de mutu acord

Separacions i divorcis de carácter contenciós

Quan finalment ha estat imposible arribar a una entesa entre les parts i la decisió final l’ha de pendre el Jutge.

Contract

Parelles de fet

Constitució, efectes legals, separació tant de mutu acord com contenciosa. 

Modificació de mesures fixades en sentència judicial

Quan les circumstàncies tingudes en compte en el moment de la separació o el divorci han variat. Aquesta modificació pot ser de mutu acord o contenciosa

Agreement

Càlcul de l’IPC

de les pensión fixades en sentència

Divisió de la cosa comú

Quan les parts tenen un be en comú i no es posen d’acord sobre la venta o adjudicació del mateix a alguna de les dues parts.

Agreement

Capitulacions matrimonial

que es fan davant notari per tal de canviar el règim econòmic matrimonial o per tal de regular qüestions esconòmiques per una posible crisi matrimonial.

Execució de sentències judicials

quan l’altre part incompleix el que s’ha acordat en sentència. Serveix tant per  reclamar  pensions d’aliments no abonades o de l’IPC corresponent no actualitzat o incompliments de règims de visites.

Agreement

Nomenament o remoció de tutor

es tria o es modifica el tutor de persona menor o discapacitada.

Incapacitacions

de persones grans o  persones joves amb grau de discapacitat.

Stroller

Accions d’impugnació i reclamació de paternitat.